Blijft de pont gratis?

Ingezonden brieven Amsterdam NoordNaar aanleiding van het debat over de brug over het IJ heeft de redactie een ingezonden brief ontvangen.

De Redactie ontving onderstaande ingezonden mededeling:”Blijft de pont gratis?”


Moeten we, als de brug er eenmaal ligt, straks gaan inchecken met onze OV-chipkaart voordat we de pont opgaan?
Kortom, blijft de pont gratis?

De stelling hierbij is;
Vrije doorgang voor personen is gratis zolang er geen alternatief is. Zonder de pont is het bijna niet mogelijk is om gratis naar de overkant te komen. De Schellingwouderbrug ligt te ver om een alternatief te zijn voor de pont.
Momenteel worden de ponten betaald door de gemeente. Na de aanleg van een brug, kan de gemeente dan besluiten de pont als normaal betaald openbaar vervoer te bestempelen?

 
 

Vrij vertaald;
vervalt de wettelijke schadeloosstelling in de vorm van gratis overtocht zodra er een gratis is in de vorm van een brug?

Wat is een pont?
Een pont is een schip dat is bestemd of wordt gebruikt voor het bedrijfsmatig vervoer van één of meerdere personen, buiten de bemanningsleden, dat een openbaar vervoersdienst onderhoudt.

Ponten horen bij het wegennet, net zoals tunnels en bruggen. Ze worden geëxploiteerd in opdracht van de wegbeheerder of door de wegbeheerder zelf en ze worden deels of helemaal betaald uit de wegengelden. Ponten zijn om deze reden vaak goedkoop en soms gratis, zoals de Amsterdamse pont over het IJ.

In de Verenwet van 08-03-2006 t/m heden lezen we in Artikel 2:1:
“De Provinciale Staten zijn bevoegd met betrekking tot door hen bepaald aan te duiden wateren of gedeelten daarvan bij verordening voor overzetveren voorschriften vast te stellen ter verzekering van de veiligheid van reizigers en goederen, ter oplegging van de verplichting tot bekendmaking van dienstregeling en tarief, tot het tegengaan van heffingen zonder of in strijd met een bekend gemaakt tarief, ter bepaling van de gevallen, waarin van de dienstregeling en van het tarief kan worden afgeweken, en tot het treffen van verdere in het provinciaal belang nodig geoordeelde voorzieningen.”

En in Artikel 9:4
“Voor zover het veerrecht betrekking heeft op een verbinding waar de op de veerverbinding aansluitende openbare wegen in de zin van de Wegenwet in beheer bij een of meer gemeenten of waterschappen zijn, treedt voor de toepassing van het tweede en het derde lid het college van burgemeester en wethouders van de gemeente of de gemeenten, waarin het veer is gelegen, in de plaats van gedeputeerde staten.”

Voor zover bekend ligt het beheer van de pont bij de gemeente Amsterdam en liggen er bepaalde bevoegdheden bij het college van B&W. In hoeverre zij bevoegd zijn het ponttarief aan te passen is niet helemaal duidelijk. Indien ze wel bevoegd zijn is het natuurlijk de vraag of ze het tarief (willen) gaan aanpassen.

Anoniem 


Amsterdam Noord

Waardeer onze website!!

Als je onze website waardeert en je waardering wilt laten blijken met een vrijwillige bijdrage: graag!
(PS, wil je de overmaking helemaal afronden? We zien best vaak niet afgeronde overmakingen staan en dat is zonde)Mijn gekozen vrijwillige bijdrage € -